: 

LogowanieStart Bezpieczny hotel BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE W HOTELACH, MOTELACH I PENSJONATACH - Lista kontrolna

PDF Drukuj Email
Spis treści
BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE W HOTELACH, MOTELACH I PENSJONATACH
Wstęp
Lista kontrolna
Wszystkie strony

Literatura:

 

1.   [1] Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (tj. Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1229).

2.   [2] Ustawa z dnia 25 sierpnia 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 170, poz. 1217 z późn.zm).

3.   [3] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (DZ. U. Nr 80, poz.563).

4.   [4] Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiecień 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z późn.zm.).

5.   [5] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych z dnia 24 lipca 2009 r. (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

6.   [6] PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

7.   [7] PN-N-01256-5:1998. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych.

8.   [8] PN-N-01256-02:1998 Znaki bezpieczeństwa – Ewakuacja.

9.   [9] PN-92/N-01256-01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa.

10. [10] PN-N-01256-4 Znakami bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe.

11. [11] PN-EN 671-1 Stałe urządzenia gaśnicze - Hydranty wewnętrzne - Część 1: Hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym.

12. [12] PN-EN 671-2 Stałe urządzenia gaśnicze - Hydranty wewnętrzne - Część 2: Hydranty wewnętrzne z wężem płasko składanym.

13. [13] PN-EN 671-3 Stałe systemy gaśnicze – Instalacje hydrantowe wewnętrzne – Część 3: Konserwacja instalacji hydrantów wewnętrznych z wężami półsztywnymi oraz z wężami składanymi płasko.

14. [14] PN-EN 50172:2005 System awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.

15. [15] PN-M-51540 Ochrona przeciwpożarowa. Urządzenia tryskaczowe.

16. [16] PN-EN 60849 Dźwiękowe systemy ostrzegawcze.

17. S. Staszewski „Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy” Lista kontrolna z komentarzem. Główny Inspektorat Pracy Departament Informacji i Promocji.

 

Stan prawny na dzień 21.08.2009 r. 

Poradnik

CZAD

BEZPIECZESTWO_TESTY

BEZPIECZESTWO_POWODZ

BEZPIECZESTWO_FILM

Zobacz też

Materiały dla dzieci

PRACA+.jpg

Sondy

Jestem
 
Odsłon : 484167

Subskrybuj

Odbieranie


Nowości

Popularne

Facebook!!