: 

LogowanieStart

PDF Drukuj Email
Spis treści
Ofiary śmiertelne pożarów
Wstęp
Wyniki i omówienie
Wnioski
Summary
Wszystkie strony

Wyniki i omówienie
W latach 2000-2009 w tutejszej Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej przeprowadzono 62 sekcje w których przyczynę zgonu wiązano bezpośrednio
z pożarem. W tym samym okresie Wielkopolska Straż Pożarna odnotowała 45 ofiar śmiertelnych związanych z interwencjami gaśniczymi na terenie Poznania i jego najbliższych okolic.
Wyższa liczba sekcji wynika z faktu, iż część ofiar z miejsca pożaru trafia do szpitala, gdzie pomimo fachowej pomocy umierają. Zwykle każda taka ofiara pożaru, która zmarła w szpitalu ma wykonywaną sekcję zwłok, lecz taki przypadek nie jest traktowany jako ofiara pożaru w statystykach straży pożarnej.
Analiza okoliczności wykazuje, że ofiary śmiertelne występują najczęściej w związku z pożarami obiektów mieszkalnych. Na 62 analizowane przypadki 35 dotyczyło mieszkań, 6 domów (co łącznie stanowi 66,13%). Wśród pozostałych przypadków wiodą miejsca wykorzystywane jako prowizoryczne schronienie takie jak altany (7 przypadków), czy piwnice (4 przypadki). Odnotowano po jednym przypadku szałasu, zarośli i zsypu na śmieci, oraz miejsca nieustalonego. Zaledwie 8% ofiar zginęło w pożarach samochodów. „Wielkopolski Program Zapobiegania i Walki z Pożarami” podaje, że wśród pożarów pociągających za sobą ofiary śmiertelne, 70% dotyczy obiektów mieszkalnych, a 21% środków transportu. [1, 2, 3, 6, 11]
Jak widać, oba źródła są zgodne co do wiodącej okoliczności, jednak nie udało się jednoznacznie wyjaśnić dość znacznej rozbieżności dotyczącej środków transportu. Jednakże należy tutaj podkreślić, że wspomniany raport Straży Pożarnej podsumowuje działania na terenie całego województwa, a więc również wypadki na dużych trasach komunikacyjnych, podczas gdy dane zakładu dotyczą przede wszystkim Poznania i jego najbliższej okolicy – terenu mocno zamieszkanego, stąd odsetek zgonów w konkretnych okolicznościach może się w obu tych źródłach nieco różnić
Interesujące wydają się również informacje uzyskane od KW PSP w Poznaniu dotyczące pory dnia, w której najczęściej obserwuje się pożary z ofiarami śmiertelnymi – najwięcej takich zdarzeń ma miejsce w godzinach rannych 7:00 – 7:59. Niemal równie znaczący wzrost częstości występuje między 0:00 a 4:00 szczególnie między północą
a godziną 1:00. Zdarzenia w godzinach nocnych wydają się łatwe do wytłumaczenia – spożywanie alkoholu, zmęczenie – jednak znaczny ich wzrost w godzinach rannych jest dość zaskakujący. Eksperci z dziedziny pożarnictwa tłumaczą go dużym pośpiechem
i nieuwagą, które stają się przyczyną zaprószenia ognia. [1, 2, 3, 6, 11]

Ryc. 1. Zgony w poszczególnych grupach wiekowych w latach 2000-2009

Ryc. 1 Zgony w poszczególnych grupach wiekowych w latach 2000-2009


Zgodnie z przewidywaniami, największa liczba zdarzeń pożarowych z udziałem ofiar śmiertelnych ma miejsce w okresie zimowym od grudnia do marca.
Wśród ofiar przeważali mężczyźni – 45 (72,58%). Kobiety stanowiły 17 (27,42%). Wyniki te potwierdza KW PSP w Poznaniu podając odpowiednio 70% mężczyzn i 30% kobiet. Pokrywają się również statystyki związane z wiekiem. Najwięcej zgonów notowanych jest w grupie osób w wieku średnim i starszym:  30,64% w przedziale wiekowym 41 – 55 lat, nieco mniej 27,41% w wieku 56 – 70. Najmniej wśród nieletnich (3,22%).
Przyczyną śmierci związanej z pożarem mogą być zarówno obrażenia wynikające z działania wysokiej temperatury, jak i zatrucie substancjami chemicznymi uwalniającymi się w trakcie pożaru, przede wszystkim tlenkiem węgla. Niejednokrotnie przyczyny te nakładają się na siebie - obserwuje się zarówno rozległe obrażenia termiczne, jak i wysokie, często śmiertelne stężenia tlenku węgla. [8, 9, 10]
Wśród opisywanych przypadków jako przyczynę zgonu podano w 32 przypadkach oparzenia, w 34 zatrucie tlenkiem węgla, w 5 nastąpiło całkowite zwęglenie. W 4 przypadkach podano przyczynę ogólną – śmierć w płomieniach.
Należy również podkreślić, że zgon w okolicznościach pożaru może być spowodowany przyczyną zupełnie z nim nie związaną. W zebranym materiale mieliśmy do czynienia z obrażeniami wielonarządowymi, krwotokiem wywołanym raną kłutą, obrażeniami czaszkowo-mózgowymi w efekcie uderzenia twardym narzędziem oraz niewydolnością krążenia. Stężenia karboksyhemoglobiny wśród wszystkich ofiar znalazły się w przedziale od 0 do 85%.
W grupie w której odnotowano zatrucie CO jako jedyną, lub jedną z przyczyn zgonu wartości te wahały się od 15% do 85%. W zależności od płci: kobiety 15 % - 82%, mężczyźni 19% - 85%. Nie zaobserwowano żadnej tendencji do wzrostu lub spadku kiedy zatruciu towarzyszyły rozległe oparzenia. [4, 5, 7, 12]


. Rozkład poziomów karboksyhemoglobiny wśród zatrutych tlenkiem węgla

Ryc. 2. Rozkład poziomów karboksyhemoglobiny wśród zatrutych tlenkiem węgla

Pod wpływem alkoholu (poziom etanolu we krwi powyżej 0,5 ‰) znajdowało się 39 osób (62,1%). Najwyższym zaobserwowanym poziomem było 4,63‰. Wśród zatrutych CO pod wpływem alkoholu stężenia karboksyhemoglobiny wynosiło 29% -85%.

 

Poziom alkoholu we krwi w (‰)

Blood alcohol level (‰)

Średnie stężenie COHb (%)

Average COHb concentration (%)

0,5 – 1,0

18

1,1 – 2,0

46,48

2,1 – 3,0

40,1

3,1 – 4,0

33,6

> 4,0

 

 Tabela 1.  Średnie stężenia COHb dla poszczególnych zakresów alkoholu we krwi

 

Ryc. 3. Rozkład poziomów etanolu we krwi wśród ofiar pod wpływem alkoholu

Ryc.3. Rozkład poziomów etanolu we krwi wśród ofiar pod wpływem alkoholu


Wśród kobiet, 8 było pod wpływem alkoholu (47,05%), wśród nich zaobserwowano poziomy 1,61‰ -5,15‰. Wśród mężczyzn, 35 było pod wpływem alkoholu (77,77%) z poziomami 0,92‰ - 4,63‰. [4, 5, 7, 12]. 

Poradnik

CZAD

BEZPIECZESTWO_TESTY

BEZPIECZESTWO_POWODZ

BEZPIECZESTWO_FILM

Zobacz też

Materiały dla dzieci

MEDYCZNA+.jpg

Sondy

Jestem
 
Odsłon : 412371

Subskrybuj

Odbieranie


Nowości

Popularne

Facebook!!